Pompey Photo Store | Portsmouth v Shrewsbury Town Jan 27, 2018 Football League One

Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018Portsmouth FC v Shrewsbury Town FC Jan 27, 2018